Zapora 'ghostwriting' i dobre praktyki

 

Zasady etyczne obowiązujące w odniesieniu do publikacji
w „Klio. Czasopiśmie poświęconym dziejom Polski i powszechnym”

 

[Poniższe zasady opracowano na podstawie przyjętych w czasopiśmie "Acta Medicorum Polonorum" oraz wydawnictwie De Gruyter]

 

Redakcja "Klio. Czasopisma poświęconego dziejom Polski i powszechnym" przeciwdziała przypadkom nierzetelności naukowej - zjawiskom "ghostwriting" i "guest authorship".

 

Obowiązki autorów:

1. Autorstwo pracy: redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz informacji, kto jest autorem koncepcji publikacji). Główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający redakcji artykuł.

2. Konflikt interesów: autor powinien ujawnić wszelkie źródła finansowania swojej pracy, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz wszelkie istotne konflikty interesów.

3. Ghostwriting: wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej, którego przejawem jest "ghostwriting", będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe itp.). Będą one dokumentowane i archiwizowane.

4. Publikacje wielokrotne, zbędne lub konkurencyjne: autor nie powinien publikować wielokrotnie tego samego tekstu ani prac opartych na tych samych badaniach w różnych czasopismach.

5. Oryginalność i plagiat: autor zgłasza wyłącznie oryginalną pracę. Powinien upewnić się, że podał prawidłowo nazwiska autorów cytowanych prac fragmenty takich prac. Aby ułatwić wykrycie nieprawidłowości, takich, jak plagiat czy zgłoszenie artykułu do wielu czasopism, Wydawnictwo Naukowe UMK korzysta ze specjalnego oprogramowania. więcej informacji można znaleźć tutaj.

6. Poważne błędy w opublikowanych pracach: jeśli autor odkryje poważny błąd lub nieścisłość w swojej pracy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym redakcję.
Informacja o źródłach: autor powinien podać informacje o wszystkich pracach, które wpłynęły na kształt zgłoszonego tekstu.

 

Obowiązki redakcji:

1. Odpowiedzialność: redaktor naczelny jest odpowiedzialny za decyzje dotyczące publikacji. W ich podejmowaniu pomagają redaktorzy tematyczni i recenzenci. Redaktor naczelny kieruje się w swych decyzjach przepisami prawnymi dotyczącymi plagiatu, zniesławiania, naruszania praw autorskich.

2. Poufność: członkowie redakcji zachowują tajemnicę dotyczącą tekstu zgłoszonego do redakcji. Osoby, które mają dostęp do tekstu zgłoszonego do druku wymienione są w procedurze recenzowania.

3. Przeciwdziałanie dyskryminacji: w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji redakcja przestrzega obowiązującego prawa.

4. Ujawnienie i konflikt interesów: artykuły odrzucone są archiwizowane przez redakcję, ale nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych zespołu redakcyjnego bądź recenzentów bez wyraźnej pisemnej zgody autora.

 

Obowiązki recenzentów

1. Wsparcie dla redaktora naczelnego: Recenzent wspiera Redaktora naczelnego w podejmowaniu decyzji redakcyjnych. Jego uwagi służą też autorowi do poprawienia zgłoszonego tekstu. Recenzenci deklarują, że są w stanie wykonać swoją pracę w określonym terminie uzgodnionym z redakcją.

2. Obiektywne recenzowanie: opinie wydawnicze są obiektywne i dotyczą merytorycznej strony recenzowanych artykułów. Recenzenci powstrzymują się od komentarzy dotyczących osoby autora, uznając to za niewłaściwe.

3. Merytoryczna ocena: recenzje są przygotowywane przez recenzentów specjalizujących się w danym zagadnieniu, co poświadczają podpisując stosowne oświadczenie. W ten sposób zapewniają o merytorycznym podejściu do wykonywanej pracy.

4. Poufność: Podobnie, jak redakcja, recenzenci zachowują tajemnicę dotyczącą prac przekazywanych im do recenzji. Uwagi dotyczące tekstu przekazują jedynie redakcji czasopisma. Wszystkie recenzje wykonywane są anonimowo, a Redakcja nie udostępnia danych autorów recenzentom, o czy przypomina się autorom i recenzentom w korespondencji przesłanej przez redakcję oraz w procedurze recenzowania.

6. Konflikt interesów: Recenzenci nie wykorzystują recenzowanych teksów dla własnych korzyści. Nie recenzują też prac, w stosunku do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji z autorem, firmą lub instytucją związanymi z pracą.

7. Potwierdzenie źródeł: Recenzent informuje redakcję o zauważonym podobieństwie recenzowanego tekstu do innych, znanych recenzentowi prac i podejrzeniu plagiatu.