Procedura recenzowania

1. Teksty kierowane do redakcji należy przygotować zgodnie z instrukcją wydawniczą. Prosimy o zgłaszanie tekstów przez  
Akademicką Platformę Czasopism  i dla ułatwienia zamieszczamy instrukcję obsługi APCz.

2. Redakcja przyjmuje, że w przypadku artykułów napisanych przez więcej niż jedną osobę, wkład każdego autora w przygotowanie tekstu jest równy. Jeśli jest inaczej, autorzy są zobowiązani do powiadomienia o tym redakcję "Klio", podając procentowy udział każdego autora w powstanie tekstu.

3. Redakcja zastrzega sobie prawo do wstępnej weryfikacji tekstów.

4. Artykuły wstępnie zaakceptowane przez Redakcję kierowane są (anonimowo) do dwóch recenzentów zewnętrznych. W przypadku rozbieżnych opinii Redakcja powołuje trzeciego recenzenta. Recenzje przygotowywane są w oparciu o formularz recenzji. Recenzent jest zobowiązany do podpisania oświadczenia dotyczącego recenzowanego artykułu.

5. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji, Redakcja podejmuje decyzję o skierowaniu tekstu do druku w konkretnym tomie Czasopisma.

6. Autorzy wszystkich przyjętych do druku tekstów (artykułów, materiałów, komunikatów, recenzji, not, etc.) podpisują umowę z Wydawnictwem Naukowym UMK (zgodnie z procedurą obowiązującą w Wydawnictwie).

7. O kolejnych etapach procedury kwalifikacyjnej autorzy są informowani pocztą elektroniczną (w załączniku otrzymują treść recenzji wydawniczej).