Instrukcja wydawnicza

Przesyłane do Redakcji teksty, oryginalne, kompletne i wcześniej niepublikowane prosimy przygotowywać według poniższego schematu :

Tekst powinien zostać sformatowany według schematu:

   1.  czcionka Times New Roman, rozmiar 12, w przypisie – rozmiar 10;
   2. marginesy 2,5 cm;
   3. interlinia (odstęp między wierszami) 1,5;
   4. tekst wyjustowany (wyrównany do lewego i prawego marginesu);
   5. strony numerowane w prawym dolnym rogu cyframi arabskimi;
   6. czarny kolor czcionki;
   7. odstępy między znakami – standardowe, 0 pkt;
   8. akapity – wcięcie 1,25 cm.

 

Objętość artykułu nie powinna przekraczać jednego arkusza wydawniczego (ok. 40 000 znaków ze spacjami), artykułów recenzyjnych – 10 stron A4 (max. 20 000 znaków ze spacjami), recenzji – około 5 stron A4 (max. 15 000 znaków ze spacjami).

Do tekstu przesłanego w formie elektronicznej należy dołączyć:

 1. streszczenie w języku polskim i angielskim o objętości do 700 znaków ze spacjami
 2. krótką notę biograficzną o autorze, zawierającą informacje o zainteresowaniach badawczych autora, dotychczasowych publikacjach (punkt 3a dotyczy wyłącznie autorów artykułów);
 3. bibliografię;
 4. słowa kluczowe (od 3 do 5) w języku polskim i angielskim;
 5. aktualny adres do korespondencji, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. W przypadku pracowników naukowych prosimy także o podanie nazwy i adresu uczelni macierzystej). 

 

Na początku pierwszej strony przesłanego tekstu należy umieścić:

 1.  w przypadku artykułu w lewym górnym rogu powinny znaleźć się imię i nazwisko autora, następnie: tytuł artykułu w języku polskim, tytuł artykułu w języku angielskim, streszczenie artykułu w języku angielskim, słowa kluczowe w języku angielskim, słowa kluczowe w języku polskim; 
 2. w przypadku artykułu recenzyjnego pierwszym elementem w tekście powinna być informacja bibliograficzna dotycząca recenzowanej książki: imię (rozwinięte) i nazwisko autora recenzowanej pracy, pełny tytuł według strony tytułowej; gdy recenzja dotyczy pracy zbiorowej lub edycji źródłowej, po tytule podajemy pełne imiona i nazwiska redaktorów lub wydawców; jeśli praca jest wielotomowa – liczbę tomów lub części cyframi arabskimi, miejsce i rok wydania, nazwę wydawnictwa, liczbę stron, ewentualnie nazwę serii wydawniczej; w przypadku dzieł obcojęzycznych – zapis zgodny z kartą tytułową recenzowanej pracy; imię i nazwisko oraz afiliację autora prosimy umieścić pod treścią recenzji.

 

Teksty zgłaszane do publikacji w "Klio. Czasopiśmie poświęconym dziejom Polski i powszechnym" należy przesyłać za pośrednictwem Akademickiej Platformy Czasopism (APCz). Szczegółowa instrukcja jest dostępna również tutaj.

 A. W celu skorzystania z APCZ należy stworzyć konto na portalu korzystając ze strony : http://apcz.umk.pl/czasopisma//index.php/KLIO/user

B. Przesyłanie tekstu do opublikowania

 Krok 1. Start

 •  Wybierz docelowy dział dla przesyłanego tekstu (np. Artykuł).
 • Wybierz w jakim języku został napisany tekst.

 • Przed wysłaniem, sprawdź czy tekst spełnia wskazane kryteria

Krok 2. Prześlij plik

Aby przesłać tekst do opublikowania w czasopiśmie, skorzystaj z poniższej instrukcji:

 • Kliknij "Wybierz plik"

 • Wybierz plik do przesłania z dysku swojego komputera

 • Kliknij "Otwórz"

 • Kliknij "Prześlij"

 • Kliknij "Zapisz i kontynuuj" na dole strony 

Krok 3. Wprowadź metadane

 • W tym miejscu wprowadź informacje m.in. na temat autorów tekstu, tytułu, bibliografii czy abstraktu.

Krok 4. Prześlij dodatkowe pliki

 • Jeżeli zajdzie taka konieczność, w tym miejscu możesz przesłać pliki pomocnicze. Dokumenty w dowolnym formacie mogą zawierać np. dane statystyczne, obrazy, tabele.

Krok 5. Potwierdź

 • Aby przesłać tekst do czasopisma „Klio. Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym” kliknij Zakończ. Osoba podana jako główny autor tekstu otrzyma e-mail z potwierdzeniem przesłania tekstu. 

Dziękujemy za zainteresowanie opublikowaniem tekstu w czasopiśmie "Klio. Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym". Zgłoszony tekst zostanie oceniony przez członków redakcji a następnie - w przypadku prac zgłoszonych do działów "Artykuły", "Materiały", "Dyskusja", "Artykuły recenzyjne" - poddany recenzji zgodnie z procedurą opisaną na stronie http://www.klio.umk.pl/index.php/pl/procedura-recenzowania 

O wszystkich czynnościach będziesz informowany mailowo. Możliwe jest również śledzenie statusu tekstu po zalogowaniu się na Akademickiej Platformie Czasopism. Z szacunkiem Redakcja "Klio".

  

Aparat naukowy:

 a) wykaz literatury i źródeł wykorzystanych w przesłanych do publikacji artykułach powinien znajdować się w przypisach;

b) w przypisach należy uwzględnić tłumacza tekstu, na który powołuje się w tekście, o ile został wymieniony w przywoływanej publikacji;
c) stosować należy przypisy dolne o ciągłej numeracji w całym tekście rozpoczynając od 1;
d) w całym tekście należy konsekwentnie stosować skróty: ibidem, idem, eadem, op.cit., loc.cit., wyd., oprac., red., ed., cyt. za:, por.: zob.:;
e) jeśli zamiast skrótów w przypisach zastosowane zostaną incipity prac wielokrotnie cytowanych umieszczamy przy nich wielokropek;
f) opis bibliograficzny książki: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł tekstu (kursywą), miejsce i rok wydania, strona, tak jak w przykładzie: 
S. Jóźwiak, J. Trupinda, Krzyżackie zamki komturskie w Prusach. Topografia i układ przestrzenny na podstawie średniowiecznych źródeł pisanych, Toruń 2012, s. 57.
g) opis bibliograficzny czasopisma: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł tekstu (kursywą), tytuł czasopisma w cudzysłowie rok wydania, tom/rocznik cyframi arabskimi, numer lub zeszyt cyframi arabskimi, strona, tak jak w przykładzie: 
K. Ciesielska, Wykazy mieszczan toruńskich zobowiązanych do udziału w wyprawach krzyżackich na Gotlandię w latach 1398-1408, „Zapiski Historyczne” 1967, t. 32, s. 491.
h) opis bibliograficzny serii wydawniczej: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł kursywą, miejsce i rok wydania, nazwa serii i numer tomu bez wyróżnienia, strona. W wypadku prac zbiorowych po tytule przywoływanego tekstu następuje po przecinku, w nawiasach prostokątnych: „[w:]”, tytuł opracowania zbiorowego pisany kursywą, inicjał imienia i nazwisko redaktora, tak jak w przykładzie: 
K. Mikulski, Wymiana elity władzy w Toruniu w drugiej połowie XV wieku (Przyczynek do badań nad mechanizmami kształtowania się elit), [w:] Elity mieszczańskie i szlacheckie Prus Królewskich i Kujaw w XIV-XVIII w., red. J. Staszewskiego, Toruń 1995, s. 51. 
i) teksty zamieszczone w wydawnictwach ciągłych o charakterze wydawnictw zbiorowych należy traktować jak artykuły w czasopismach (tytuły wydawnictw w cudzysłowie);
j) biogramy z Polskiego Słownika Biograficznego należy traktować jak artykuły w wielotomowej pracy zbiorowej (inicjał imienia, nazwisko, tytuł biogramu kursywą, PSB, rok wydania, nr tomu, strona);
k) oryginalne tytuły i incipity dokumentów rękopiśmiennych należy zapisywać czcionką prostą
l) tytuły dzieł i dokumentów drukowanych piszemy kursywą, tytuły rozdziałów i fragmentów dzieł (dokumentów) – w cudzysłowie, tytuły domyślne lub utarte określenia tytułowe – wielką literą bez wyróżnień
m) modernizację opisów archiwaliów i rękopisów należy przygotować zgodnie z zasadami określonymi w instrukcjach wydawniczych: Instrukcja wydawnicza dla średniowiecznych źródeł historycznych, Kraków 1925; Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, pod red. K. Lepszego, Wrocław 1953; A. Wolff, Projekt instrukcji wydawniczej dla pisanych źródeł historycznych do połowy XVI wieku, „Studia Źródłoznawcze”, 1957, t. 1, s. 155–181; I. Ihnatowicz, Projekt instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych XIX i początku XX wieku, „Studia Źródłoznawcze”, 1962, t. 7, s. 99–123.
n) opisy starodruków nie powinny być modernizowane, należy je podawać w wersji skróconej;
o) opisy bibliograficzne prac opublikowanych w słowiańskich alfabetach cyrylickich publikowane są według oryginalnego (cyrylickiego) zapisu, przy czym miejsce wydania (np. Moskwa) i stronę (s.) należy podać w wersji polskiej.

 

 Elementy tekstu właściwego:

 a) cytaty: 

- źródła należy cytować w języku oryginału;
- opuszczenia w cytowanym tekście powinny być zaznaczone wielokropkiem w nawiasie kwadratowym; 
- cytaty powinny być pisane czcionką prostą, w cudzysłowie; 
b) pisownia imion, nazwisk i innych wyrażeń określających osoby:
- zależy zachować oryginalną pisownię imion i nazwisk w ojczystym języku osób występujących w tekście; stosowanie formy polskiej imion, nazwisk, czy określeń osób może dotyczyć: panujących, świętych, spolonizowanych cudzoziemców, czy osób powszechnie znanych;
- imiona osób po raz pierwszy wzmiankowanych w tekście zasadniczym lub w przypisie rzeczowym (nie dotyczy przypisów bibliograficznych) należy przytoczyć w pełnym brzmieniu, w dalszej części tekstu wystarczy podać inicjały imion i nazwisko lub tylko nazwisko;
- osoby wymieniane w recenzjach powinny występować bez stopni oraz tytułów naukowych;
- w artykułach recenzyjnych i recenzjach słowo „autor” (recenzowanej pracy) należy pisać małą literą;
c) skróty, daty i inne określenia czasu, liczebniki
- zapis cyfrowy z oddzielaniem spacją rzędów wielkości, np. 11 111, 222 222;
- zapis cyfrowy z zastosowaniem skrótów: tys., mln, mld – 2 tys., 5 mln, 10 mld;
- w tekstach można stosować ogólnie przyjęte skróty: etc., itd., m.in., np., r., w. konsekwentnie w całym tekście; jeśli stosuje się skróty niejasne, mogące budzić wątpliwości, przyjęte specjalnie do przesyłanego tekstu, należy je wyjaśnić przy pierwszym użyciu w przypisie, a jeśli ich specyfika wymaga szczegółowej analizy – w tekście właściwym;
- przy zapisie miesięcy w datach w tekście można stosować cyfry rzymskie konsekwentnie w całym tekście;
- przy różnych stylach (kalendarzach) należy podać obydwie daty;
- w datach wtrąconych w nawiasie nie należy stosować się skrótu r. na końcu, np. (3 marca 1953)
- jeśli nie podaje się daty dziennej, miesiąc zawsze należy zapisać słownie, np. w marcu 1953r.
- jeśli podaje się tylko wiek lub rok, należy stosować dowolnie zapis pełny (w XX wieku, w 1953 roku) lub skrócony (w XX w., w 1953r.)
- w określeniach typu „w drugiej połowie XX wieku”, „lata pięćdziesiąte” nie należy stosować cyfr.

 

Wykresy i tabele

a) wykresy i tabele zamieszczane w artykułach powinny zostać wklejone do pliku tekstowego w miejscu, w którym mają znajdować się w publikacji; 

b) numer i tytuł należy umieścić nad wykresem lub tabelą, źródło – pod, zapisane kursywą, czcionką Times New Roman o rozmiarze 9 lub 10, konsekwentnie w całym tekście;
c) tekst zawarty w tabeli, opis osi i wartości na wykresie powinien być zapisany czcionką Times New Roman o rozmiarze 9 lub 10, konsekwentnie w całym tekście.

 

 Ilustracje

 a) rysunki, zdjęcia, tabele, fotokopie, mapy, wykresy, wzory strukturalne powinny być dostarczone w formie plików graficznych, w tekście należy zamieścić dokładną informację o tym, gdzie mają się znajdować;

b) przy wszystkich ilustracjach należy podać nazwisko autora, źródło, z którego pochodzą, nazwę instytucji, która je udostępniła;
c) opis ilustracji (numer rysunku, tytuł, źródło) powinien być zapisany kursywą, czcionką Times New Roman o rozmiarze 9 lub 10, konsekwentnie w całym tekście.

 

 UWAGA

 1. W tekście zasadniczym można stosować wyróżnienia: kursywę dla tytułów publikacji i wyrażeń obcojęzycznych, pogrubienie oraz śródtytuły. Wyróżnienia powinny być stosowane konsekwentnie w całym tekście, nie należy w ten sam sposób wyróżniać różnych kategorii elementów tekstu;
 2. Nie należy umieszczać w przesyłanych plikach elementów formatowania takich jak nagłówek i stopka, czy podziały stron;
 3. Przecinki, kropki, wykrzykniki, znaki zapytania, średniki, dwukropki, cudzysłowy, cyfry przypisów nie powinny być oddzielone spacją od poprzedzającego je wyrazu;
 4. Artykuły publikowane w czasopiśmie „Klio” są recenzowane przez dwóch recenzentów. Warunkiem publikacji tekstu, w którym zasugerowano poprawki, jest ich uwzględnienie przez autora. Redakcja zastrzega sobie prawo adjustowania nadesłanych tekstów.
 5. W przypadku tekstów przesyłanych przez studentów i doktorantów dodatkowo powinna być załączona rekomendacja (w formie skanu) sporządzona przez samodzielnego pracownika nauki.