Authors

Bieniak Janusz

prof. UMK, mediewista, specjalista nauk pomocniczych historii; publikacje: Państwo Miecława. Studium analityczne, Warszawa 1963; Wielkopolska, Kujawy, ziemie łęczycka i sieradzka wobec problemu zjednoczenia państwowego w latach 1300-1306, Toruń 1969; Polskie rycerstwo średniowieczne, Kraków 2002.

 

Bilska-Ciećwierz Magdalena

publikacje: Powstanie i organizacja kapituł kolegiackich metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu, Kraków 2007; obecnie nauczycielka w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku.

 

Bober Sabina

adiunkt przy Katedrze Historii Ruchów Społeczno-Politycznych XIX i XX wieku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; publikacje: Persona non grata. Biskup Ignacy Tokarczuk i władze PRL, Lublin 2005; Duszpasterstwo polskojęzyczne w Niemczech 1945-2005, Lublin-Hannover 2006 (współredakcja). Obecnie zajmuje się problematyką indoktrynacji komunistycznej w programach szkolnych w czasach PRL-u.

 

Butkus Zenonas

publikacje: Lietuvos ir Latvijos santykiai 1919–1929 m., 1993; Visuotine istorija, su kitais, mokymo priemone vidurines mokyklos XII klasei, 1992; Visuotine istorija, su kitais, vadovelis, 1996 m.; SSRS intrigos Baltijos šalyse 1920– 1940 m., atspaudas iš, „Darbu ir Dienu” Nr. 7(16); Great Britain's mediation in establishing the Lithuanian-Latvian Frontier, 1920-1921, „Journal of Baltic Studies”, Volume 24, Issue 4, Winter 1993, p. 359-368.

 

Cetwiński Marek

kierownik Zakładu Historii Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie; publikacje: Rycerstwo śląskie do końca XIII w. Pochodzenie-gospodarka-polityka, Wrocław 1980; Od Polski drewnianej do murowanej, Wrocław 1994; W czasach Jana Długosza, Wrocław 1995; Historia i polityka. Teoria i praktyka mediewistyki na przykładzie badań dziejów Śląska, Kraków 2008.

 

Chojnacki Sebastian

historyk badający zagadnienia funkcjonowania klasztorów w państwie krzyżackim w Prusach.

 

Chrzanowski Tomasz

dr nauk humanistycznych w zakresie historii; absolwent historii UMK w Toruniu; uczeń prof. Jacka Staszewskiego, pod którego kierunkiem napisał pracę magisterską pt.: Spór o klasycyzm stanisławowski.

 

Corbier Mirelle

publikacje: Divorce and Adoption as Roman Familial Strategies, [In:] Marriage, Divorce, and Children in Ancient Rome, 46-78, ed. Beryl Rawson, Canberra: Humanities Research Centre; Donner a voir, donner a lire: mémoire et communication dans la Rome ancienne, Paris: CNRS Editions, 2006. pp. 292.

 

Demandt Aleksander

studiował historię, filologię klasyczną i filozofię w Tybindze, Monachium i Marburgu. Od 1974 roku jest profesorem historii starożytnej na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim; publikacje: Zeitkritik und Geschichtsbild im Werk Ammians (1965); Geschichte als Argument. Drei Formen politischen Zukunftsdenkens im Altertum (1972); Metaphern für Geschichte. Sprachbilder und Gleichnisse im historisch-politischen Denken (1978); Der Fall Roms. Die Auflösung des römischen Reiches im Urteil der Nachwelt (1984).

 

Dessberg Frédéric

(Université Paris I, CREC – Saint-Cyr Coëtquidan) DEUG, studiował historię w Paryżu, w 2005 roku obronił doktorat z historii na Uniwersytecie Paris IV, jest odpowiedzialny za pracownię „Sciences Sociales et Politiques” au Centre de Recherche des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan; publikacje: Le triangle impossible. Les relations franco-soviétiques et le facteur polonais dans les questions de sécurité en Europe, 1924-1935, Bruxelles, PIE-Peter Lang, 2008, 440 p.; Dessberg F., Thébault F. (co-dir.), Sécurité européenne. Frontieres, glacis et zones d'influence de l'Europe des alliances a l'Europe des blocs (fin XIXe siecle-milieu XXe siecle), Presses universitaires de Rennes, 2007; Stosunki francusko-polskie a Związek Sowiecki od śmierci Marszałka Piłsudskiego do paktu Ribbentrop-Mołotow (Perspektywa francuska) (Les relations franco-polonaises et l'Union soviétique de la mort du maréchal Pilsudski au pacte Molotov-Ribbentrop. Perspective française), in Wołos M., Kania K. (dir.), La Pologne sans le maréchal. Polska bez Marszałka. Dylematy piłsudczyków po 1935 roku (Le dilemme pilsudskien apres 1935), Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008, pp. 31-49.; En co-rédaction avec Mariusz Wołos, Francusko-radzieckie i polsko-radzieckie negocjacje w sprawie zawarcia paktów o nieagresji w 1927 roku (Les négociations franco-soviétiques et polono-soviétiques pour la conclusion de pactes de non-agression en 1927, Zeszyty Historyczne, Paris, Instytut Literacki, 2007, pp. 57-96.; Le facteur soviétique dans les relations franco-polonaises, 1924-1935 [in] I. Davion, J. Kloczowski, G.-H. Soutou (dir.), La Pologne et l'Europe. Du partage a l'élargissement (XVIIIe-XXIe siecles), Paris, PUPS, 2007, pp. 197-213.

 

Dickinson Harry T.

redaktor czasopisma “History”; członek kilku towarzystw naukowych w Wiekiej Brytanii i USA; visiting professor uczelni amerykańskich. Pracuje na University of Edinburgh, gdzie od 26 lat jest profesorem. Od 1987 roku pełni również funkcję Concurrent Professor na Nanjing University.

 

Dumanowski Jarosław

publikacje: Hrabiowie na Lubrańcu. Dzieje fortuny magnackiej, Toruń 1999; Noblesse française - noblesse polonaise. Mémoire, identité, culture, red. J. Dumanowski, M. Figeac, Bordeaux 2006; Świat rzeczy szlachty wielkopolskiej w XVIII wieku, Toruń 2006.

 

Dybaś Bogusław

publikacje: Miscellanea źródłowe do historii kultury i sztuki Torunia, Wrocław 1989 (współopracowanie); Statuty toruńskiego rzemiosła artystycznego i budowlanego z XVI - XVIII wieku, Warszawa 1990 (współwydawca); Sejm pacyfikacyjny w 1699 roku, Toruń 1991; Fortece Rzeczypospolitej. Studium z dziejów budowy fortyfikacji stałych w państwie polsko-litewskim w XVII wieku, Toruń 1998.

 

Falkowski Tomasz

doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (rozprawa doktorska o pojęciu wydarzenia historycznego we francuskiej historiografii XX wieku), adiunkt w Zakładzie Metodologii Historii i Historii Historiografii IH UAM. Główne zainteresowania badawcze: historia historiografii, historia nauki, współczesna filozofia francuska.

 

Farge Arlette

dyrektor ds. badań nad historią nowożytną w Centre National de la Recherche Scientifique w Paryżu. Jej zainteresowania badawcze dotyczą historii zachowań tłumu, historii opinii publicznej, historii rodziny i historii kobiet oraz dziejów oświecenia. Analizowała m.in. archiwa wczesnonowożytnej policji francuskiej. Autorka, współautorka i redaktorka ponad 20 książek. Najważniejsze publikacje: Le Désordre des familles, lettres de cachet des Archives de la Bastille (1982) (razem z Michelem Foucaultem); Logiques de la foule, l’affaire des enlevements d’enfants - Paris 1750 (1988) (razem z Jacquesem Revelem); La vie fragile. Violence, pouvoirs et solidarités a Paris au XVIIIe siecle (1986) (razem z Natalie Zemon Davis); La Nuit blanche (2002); Le silence le souffle (2008); Essai pour une histoire des voix au dix-huitieme siecle (2009). W języku polskim ukazała się współredagowana przez nią Najpiękniejsza historia szczęścia (2008).

 

Figeac Michel

profesor w Universite Bordeaux III, CEMMC - Centre d'études des mondes moderne et contemporain EA 2958, 3 axes de recherche 1. Dynamiques portuaires et espaces atlantiques depuis le XVI° siecle (Michel Figeac, Bruno Marnot) 2. Dynamiques et identités des élites du XVI° au XXI° siecles (Sylvie Guillaume, François - Joseph Ruggiu) 3. Jeux et enjeux de l'information, (XVI°- XX° siecles) : informer, désinformer, former (François Cadilhon, Sébastien Laurent); publikacje: L'ancienne France Au Quotidien - La Vie Et Les Choses De La Vie Sous L'ancien Régime, 2007, L’automne des gentilshommes. Noblesse d’Aquitaine, noblesse française au Siecle des Lumieres, Paris, Honoré Champion, 2002, 377 p. ; Bouneau C. et FigeacC M. [dir.], Le verre et le vin de la cave a la table du XVIIe siecle a nos jours, Pessac, MSHA, 2007, 420 p.

 

Foucault Michel

 

 

Frost Robert

profesor na Uniwersytecie w Aberdeen, znawca Słowiańszczyzny i historii Europy Wschodniej; publikacje: After the Deluge. Poland-Lithuania and the Second Northern War, Cambridge University Press, Cambridge, 1993; The Northern Wars. War State and Society in Northeastern Europe, 1558 - 1721, Longmans, Harlow, 2000.

 

Gillmeister Andrzej

studiował historię starożytną na uniwersytetach w Toruniu i Ferrarze; jest absolwentem studiów doktoranckich Uniwersytetu Zielonogórskiego, stypendystą Fundacji Lanckorońskich z Brzezia (Rzym 2006, 2009); publikacje: Strażnicy ksiąg sybillińskich: Collegium viri sacris faciundis w rzymskiej religii publicznej, Zielona Góra 2009; Cezar, Brutus i Sybilla. Czy przepowiednie "sybillińskie" przyspieszyły śmierć dyktatora? [w:] Idy Marcowe 2050 lat później, pod red. Leszka Mrozewicza, Poznań 2008, s. 85—94; The Role of the "Viri Sacris Faciundis" College in Roman Public Religion, [w:] Society and religions. Studies in Greek and Roman history, edited by Danuta Musiał. Vol. 2, Toruń 2007, s. 57—74; Rytualna rola zwierząt przy założeniu Rzymu, [w:] Zwierzę jako sacrum w pradziejach i starożytności, pod red. Lucyny Kostuch i Katarzyny Ryszewskiej, T. 2, Kielce 2006, s. 45-52;

 

Gołębiewski Szymon

studiował historię na UMK; zainteresowania badawcze: historia wojny secesyjnej, historia wojskowości.

 

Grabowski Janusz

dr nauk humanistycznych; zainteresowania badawcze: historia średniowieczna, nauki pomocnicze historii, archiwistyka; publikacje: Kancelarie i dokumenty książąt mazowieckich w latach 1341-1381, Warszawa 1999; Z dziejów stosunków Polski z Zakonem Krzyżackim w Prusach (XIII-XVI wiek), Warszawa 2006.

 

Groth Andrzej

badacz i znawca dziejów Pomorza, jego problemów politycznych, gospodarczych i społecznych, studiował w Gdańsku. Członek Komitetu Redakcyjnego oraz redaktor „Rocznika Elbląskiego”, znaczną część swej działalności związał z Elblągiem.

 

Hanczewski Paweł

historyk, pracownik Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK, zainteresowania: historia nowożytna, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Szkocji i Wielkiej Brytanii oraz dziejów dyplomacji; publikacje: Dyplomacja brytyjska w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1748-1756. Misje w Berlinie, Dreźnie, Petersburgu i Wiedniu; 'Patrioci' i 'ludzie innego rodzaju'. Szkockie spory o unię 1707 roku.

 

Hoszowska Mariola

kierownik Zakładu Dydaktyki Historii w IH Uniwersytetu Rzeszowskiego; publikacje: Praktyka nauczania historii w Polsce 1944-1956, Rzeszów 2002; Siła tradycji, presja życia. Kobiety w dawnych podręcznikach dziejów Polski (1795-1918), Rzeszów 2005.

 

Jóźwiak Wojciech

zainteresowania badawcze: historia średniowiecza.

 

Juriavičiute Aušra

 

Juette Robert

studiował historię, germanistykę i nauki polityczne w Marburgu, Londynie i Münster. Rozprawę doktorską obronił w 1982 na Uniwersytecie w Münster, habilitował się w 1990 r. na Uniwersytecie w Bielefeld. W latach 1983-1989 docent, a następnie profesor w zakresie historii współczesnej na Uniwersytecie w Haifie (Izrael). Od 1990 r. kierownik Instytutu Historii Medycyny Fundacji Boscha w Stuttgarcie, od 1991 r. profesor tytularny (Honorarprofessor) na Uniwersytecie w Stuttgarcie. W 2001 r. profesor wizytujący na Uniwersytecie w Innsbrucku (Austria), w 2006/2007 r. – profesor wizytujący na Uniwersytecie w Zuerichu (Szwajcaria). Od 2006 r. profesor tytularny w Jawaharlal Nehru Institute of Homeopathic Medical Sciences w Amravati (Indie). Od 2007 r. przewodniczący Towarzystwa Badań nad Historią Żydów (Gesellschaft zur Erforschung der Geschichte der Juden). Autor i redaktor ponad trzydziestu publikacji książkowych, m.in. wydanej w języku polskim Historii medycyny alternatywnej (2001). Główne zainteresowania badawcze: społeczna historia medycyny, historia nauki, historia miast, historia codzienności i historia kultury epoki wczesnonowożytnej, historia Żydów.

 

Kania Krzysztof

adiunkt w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu; publikacje: Wielka Brytania 1918 - 1939 w świetle polskich źródeł dyplomatycznych, Toruń 2007; Polska bez Marszałka. Dylematy piłsudczyków po 1935 roku, zbiór studiów pod red. M. Wołosa i K. Kani, Toruń 2008.

 

Kempa Tomasz

dr hab., kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej w IHiA UMK w Toruniu; publikacje: Konstanty Wasyl Ostrogski (ok.1524/1525-1608), wojewoda kijowski i marszałek ziemi wołyńskiej, Toruń 1997; Mikołaj Radziwilł Sierotka (1549-1616), wojewoda wileński, Warszawa 1999, 2000 (2. wyd.); Dzieje rodu Ostrogskich, Toruń 2002; Wobec kontrreformacji. Protestanci i prawosławni w obronie swobód wyznaniowych w Rzeczpospolitej w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku, Toruń 2007.

 

Kłaczkow Jarosław

pracuje w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu; zainteresowania badawcze koncentruje na problematyce mniejszości narodowych i wyznaniowych II Rzeczypospolitej; prezes toruńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego; publikacje: Czasopiśmiennictwo protestanckie w Polsce w latach 1918 - 1939, Toruń 2003; Historia parafii ewangelicko-augsburskiej w Radomiu, Toruń 2005; Ewangelicy w Radomiu i regionie (XVI-XX w.). Studia i materiały, (red.) J. Kłaczkow, Radom 2007; Polski protestantyzm w czasach nazizmu i komunizmu. Zbiór studiów, pod red. J. Kłaczkowa, Toruń 2009.

 

Kotowski Albert

w 1981 roku obronił doktorat na UAM w Poznaniu na podstawie pracy: Teatry Deutsche Bühne w Wielkopolsce i na Pomorzu 1919-1939, przygotowanej pod kierunkiem Jerzego Topolskiego; nad habilitacją Polens Politik gegenüber seiner deutschen Minderheit 1918-1939 pracował na Uniwersytecie Alberta Ludwiga we Fryburgu Bryzgowijskim oraz Uniwersytecie w Bonn; od 2007 roku pracuje na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

 

Kozińska Bogdana

kierownik Muzeum Historii Miasta; kierownik Muzeum Narodowego w Szczecinie; w 1993 obroniła doktorat pt. Rozwój przestrzenny miasta Szczecina w latach 1808-1939, przygotowany pod kierunkiem Lucyny Turek-Kwiatkowskiej z Instytutu Historii Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Kucharski Adam

adiunkt w Zakładzie Metodologii Historii i Wiedzy o Kulturze IHiA UMK; naukowo specjalizuje się w podróżnictwie w epoce nowożytnej, mobilności społeczeństwa staropolskiego oraz polsko-hiszpańskimi kontaktami w czasach nowożytnych; publikacje: Hiszpania i Hiszpanie w relacjach Polaków, Warszawa 2007.

 

Kuk Leszek

historyk, kierownik Zakładu Europy Zachodniej w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UMK w Toruniu; prorektor UMK ds. studenckich w latach 2005-2008; członek PTH oraz TNT; zainteresowania naukowe: historia XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Francji oraz losów Wielkiej Emigracji; publikacje: Wielka Emigracja a powstanie słowianofilstwa francuskiego. W kręgu działalności Cypriana Roberta, Toruń. 1991; Orientacja słowiańska w myśli politycznej Wielkiej Emigracji (do wybuchu wojny krymskiej). Geneza, uwarunkowania, podstawowe koncepcje, Toruń 1996; La Pologne du postcommunisme a'l anticommunisme L' Harmatan, Paris 2001.

 

Kulpin Eduard S.

publikacje: Природа и самоорганизация общества, red. Eduard S. Kulpin, Siocial-Natural History, XXII, Moskwa 2002; Socioestestvennaja istorija, Vypusk XXII, Priroda i samoorganizacija obśćestva, red. Eduard C. Kulpin, Moskwa 2002; Ewolucja mentalności społeczeństwa rosyjskiego (hipoteza społeczna), „Czasopismo Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza” 2004, s. 3-18.

 

Kwiatkowski Krzysztof

dr nauk humanistycznych w zakresie historii, adiunkt w Zakładzie Historii Krajów Bałtyckich UMK w Toruniu; zainteresowania badawcze koncentruje na historii Pomorza i Kujaw w średniowieczu.

 

Kwiatkowski Stefan

mediewista, kierownik Zakładu Historii Średniowiecznej w IHiSM Uniwersytetu Szczecińskiego; zainteresowania badawcze: dzieje kultury ze szczególnym uwzględnieniem religijności; publikacje: Powstanie i kształtowanie się chrześcijańskiej mentalności religijnej w Polsce do końca XIII w., Warszawa-Poznań-Toruń 1980; Zakon niemiecki w Prusach a umysłowość średniowieczna. Scholastyczne rozumienie prawa natury a etyczna i religijna świadomość Krzyżaków do około 1420 roku, Toruń 1998; Średniowieczne dzieje Europy, Warszawa 2006.

 

Lubieniecki Rafał

 

Łukaszewicz Piotr

historyk sztuki, kurator działu malarstwa Muzeum Narodowego we Wrocławiu; badacz i znawca malarstwa XIX i XX wieku. Autor wielu publikacji i wystaw muzealnych, m.in. poświęconych malarstwu śląskiemu; publikacje: Muzea sztuki w dawnym Wrocławiu, (red.), Wrocław 1998; Ekspresjonizm w sztuce polskiej (współautorstwo z Jerzym Malinowskim), Muzeum Narodowe we Wrocławiu 1980 - Centralne Biuro Wystaw Artystycznych w Warszawie 1981; Ekspresjonizm w sztuce polskiej (współautor), [w:] Od awangardy do postmodernizmu, red. Grzegorz Dziamski, z serii: Encyklopedie kultury polskiej XX wieku, Warszawa 1996.

 

Majdowski Andrzej

kierownik Pracowni Historii Architektury Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK, publikacje: Inwestycje kościelne i współczesna architektura sakralna w Polsce. Metodologia i zarys problematyki badawczej, Toruń 2008 (na prawach rękopisu); Nurt narodowy w architekturze sakralnej Królestwa Polskiego od drugiej połowy XIX wieku. Wybrane problemy, „Nasza Przeszłość”, 1985 s. 5-55; Rzymskokatolickie budownictwo kultowe w twórczości projektowej Józefa P. Dziekońskiego (1844-1927), „Nasza Przeszłość”, 1987 s. 169-232; O zabudowaniach plebańskich w ustawodawstwie Królestwa Polskiego, „Nasza Przeszłość” 1990, s. 165-190; Zarys systematyki architektury neoromańskiej w budownictwie kościelnym Królestwa Polskiego, „Nasza Przeszłość” 1991 s. 117-137; O poglądach na styl wiślano-bałtycki w polskiej architekturze sakralnej XIX wieku, „Nasza Przeszłość” 1992 s. 303-328; "Opieka nad biednymi kościołami" przy warszawskim Arcybractwie Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu, „Nasza Przeszłość”, 1993 s. 309-344; Studia z historii architektury sakralnej w Królestwie Polskim, Warszawa 1993.

 

Makarczuk Stepan

kierownik Katedry Etnologii Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu, publikacje: Cywilne nasełennia Wołyni i Halyczyny u rozrachunkach i dijach riznych wijśkowo-politycznych struktur rokiw druhoji switowoji wijny, [w:] Wołyń i Chołmszczyna, 1939–1947 rr., s. 253; Straty ludności w Galicji Wschodniej w latach II wojny światowej (1939–1945), [w:] Polska–Ukraina: Trudne pytania, vol. 6, Warszawa 2000).

 

Mansfeld Bogusław

emerytowany pracownik Wydziału Sztuk Pięknych UMK, znawca sztuki nowoczesnej, szczególnie związanej ze środowiskiem toruńskim i pomorskim; publikacje: Zespół zabytkowy Chełmna, Warszawa 1983; Toruń i okolice: przewodnik, Warszawa 1983; Dzieje sztuki Torunia (współautor), Toruń 2009.

 

Marciniak Kazimierz

klimatolog, rektor Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Wcześniej był nauczycielem akademickim UMK, Instytutu Balneologicznego w Poznaniu i WPSTiH w Bydgoszczy. Jest autorem bądź współautorem ponad 200 prac naukowych. Interesuje się przede wszystkim klimatem i jego wpływem na organizm ludzki.

 

Michałek-Simińska Anna

studiowała na Uniwersytecie Szczecińskim; rozprawę doktorską na temat kryzysów dynastycznych w XIV i pierwszej połowie XV wieku pod kierunkiem S. Kwiatkowskiego i Pegeota. Zainteresowania badawcze: historia kultury średniowiecznej i dzieje polityczne państw zachodnioeuropejskich ze szczególnym uwzględnieniem Francji i Włoch.

 

Mikulski Krzysztof

kierownik Zakładu Historii Gospodarczej w IHiA UMK w Toruniu; prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego; Dyrektor IHiA 2003–2006; członek Polskiego Towarzystwa Heraldycznego oraz TNT i ToMiTo w Toruniu; przewodniczący Rady Archiwalnej przy NDAP; zainteresowania badawcze koncentruje na problematyce historii społecznej i gospodarczej w XIII - XVIII wieku, historii osadnictwa, dziejach miast i mieszczaństwa, genealogii szlacheckiej i mieszczańskiej, heraldyce samorządów, historii ustroju; publikacje: Osadnictwo wiejskie województwa pomorskiego od połowy XVI do końca XVII wieku, Toruń 1994; Urzędnicy Prus Królewskich XV-XVIII wieku. Spisy, Wrocław 1990; Przestrzeń i społeczeństwo Torunia od końca XIV wieku do początku XVIII wieku, Toruń 1999; Pułapka niemożności. Społeczeństwo nowożytnego miasta wobec procesów modernizacyjnych (na przykładzie Torunia w XVII i XVIII w.), Toruń 2004.

 

Musiał Danuta

kierownik Zakładu Historii Starożytnej w IHiA UMK w Toruniu; dyrektor IHiA w latach 2006-2010; zainteresowania badawcze koncentruje na zagadnieniach życia religijnego społeczeństwa rzymskiego w okresie cesarstwa, rozwoju i znaczeniu kultów greckich oraz religii pochodzenia greckiego w świecie rzymskim; publikacje: Le devloppement du culte d'Esculape au monde romain, Toruń 1992; Sodalicium sacrilegii. Pitagorejczycy w Rzymie w okresie republiki: fakty i mity, Toruń 1998; Historia starożytna, Warszawa 1999 (współautor); Antyczne korzenie chrześcijaństwa, Warszawa 2001.

 

Niewęgłowska Aneta

adiunkt w Zakładzie Historii XIX w. UMK w Toruniu; publikacje: Polski Biały Krzyż a wojsko (1919-1939), Toruń 2005; Średnie szkolnictwo żeńskie w Prusach Zachodnich w latach 1815-1920 (rozprawa doktorska).

 

Nowosad Wiesław

adiunkt w Zakładzie Historii Nauki w IHiA UMK w Toruniu; członek Polskiego Towarzystwa Heraldycznego; zainteresowania i projekty naukowe realizuje wokół zagadnień historii archiwów prywatnych w okresie staropolskim, historii administracji sądowniczej w Prusach, programach genealogicznych do badań rodów (rodzin) szlacheckich; publikacje: Archiwa szlachty Prus Królewskich, Toruń 2004.

 

Olszaniec Szymon

adiunkt w Zakładzie Historii Starożytnej w IHiA UMK w Toruniu; Członek Society for Promotion of Roman Studiem; Członek Komisji Bizantologicznej przy Komisji Nauk o Kulturze Antycznej PAN; specjalizuje się w historii późnego cesarstwa rzymskiego, polityce religijnej cesarzy w późnym cesarstwie; publikacje: Julian Apostata jako reformator religijny, Kraków 1999; Krąg uczniów Aideiosa. Przyczynek do problematyki środowisk neoplatońskich w 2 połowie IV wieku, Toruń 1999; Comites consistoriani w wieku IV Studium prosopograficzne elity dworskiej cesarstwa rzymskiego 320-395 n.e., Toruń 2008.

 

Olszta-Bloch Magdalena

adiunkt w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu.

 

Pantin Vladimir I.

 

Pękacka-Falkowska Katarzyna

absolwentka socjologii i historii, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Studiowała w Toruniu (UMK), Warszawie (AAL, UW) i Berlinie (FU). Obecnie asystent w Katedrze Historii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Główne zainteresowania badawcze: społeczna historia medycyny, historia idei, historia dyskursu naukowego, filozofia nowożytna.

 

Piasek Wojciech

adiunkt w Zakładzie Metodologii Historii i Wiedzy o Kulturze w IHiA UMK w Toruniu; sekretarz kolegium redakcyjnego serii wydawniczej Homines et Historia; zainteresowania naukowe realizuje w kręgu badań kulturowego statusu wiedzy historycznej, piśmiennictwa historiograficznego XX wieku, historiografii kultury; publikacje: Antropologizowanie historii. Studium metodologiczne twórczości Witolda Kuli, Poznań 2004, K. Górski, Społeczne podstawy kultury. Zbiór prac, red., wyd. i przedmowa W. Piasek, Homines et Historia V, Toruń 2006; Granice dyscyplinarne w humanistyce, (współred.) Olsztyn 2006; Zaangażowanie czy izolacja? Współczesne strategie społecznej egzystencji humanistów, (współred.) Olsztyn 2007; Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, (współred.) Olsztyn 2008; K. Górski, Zarys dziejów katolicyzmu polskiego, red., wyd. W. Piasek i W. Szramowski, przedmowa W. Piasek, Homines et Historia IX, Toruń 2008.

 

Podolan Eligiusz

dr nauk humanistycznych w zakresie historii; mediewista specjalizujący się w istocie feudalizmu rosyjskiego oraz jego wizji i interpretacji w rosyjskiej historiografii, pracownik biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Praca doktorska: Spór o formę feudalizmu rosyjskiego w historiografii rosyjskiej XVIII-XIX wieku.

 

Przybylak Rajmund

klimatolog, kierownik Zakładu Klimatologii w Instytucie Geografii UMK w Toruniu, specjalizuje się w klimacie obszarów polarnych oraz zmianach klimatu, publikacje: Stosunki termiczno-wilgotnościowe na tle warunków cyrkulacyjnych w Hornsundzie /Spitsbergen/ w okresie 1978-1983, Wrocław 1992; Zmienność temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w okresie obserwacji instrumentalnych w Arktyce, Toruń 1996.

 

Roszak Stanisław

profesor, wykładowca w IHia UMK, zainteresowania badawcze: kultura baroku i oświecenia, historia idei, dydaktyka historii; publikacje: Archiwa sarmackiej pamięci. Funkcje i znaczenie rękopiśmiennych ksiąg silva rerum w kulturze Rzeczypospolitej XVIII wieku, Toruń 2004; Pamięć domu Komierowskich. Studium z dziejów rodu szlacheckiego w XVIII wieku, (współautor) Toruń 2002, Środowisko intelektualne i artystyczne Warszawy w połowie XVIII wieku. Między kulturą Sarmatyzmu i Oświecenia, Toruń 1997; członek PTH

 

Saletra Wojciech

historyk i polityk; naukowo zajmuje się w historią administracji, historią polityczną i wojskową; publikacje: Generał Samuel Różycki (1781-1834). Dowódca korpusu na Kielecczyźnie w 1831 roku, Kielce 1996; Krakowskie i sandomierskie w czas powstania listopadowego. Administracja, wysiłek zbrojny, postawa społeczeństwa, Sandomierz 2006.

 

Samsonowicz Henryk

mediewista, prof. Uniwersytetu Warszawskiego; minister Edukacji Narodowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego; publikacje: Późne średniowiecze miast nadbałtyckich. Studia z dziejów Hanzy nad Bałtykiem w XIV-XV w., Warszawa 1968; Historia Polski do roku 1795, Warszawa 1985; Miejsce Polski w Europie, Warszawa 1995; Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, Kraków 2000; Tysiącletnie dzieje (wraz z Januszem Tazbirem), Wrocław 1997.

 

Sahmland Irmtraut

w 1986 r. ukończyła germanistykę i studia historyczne na Justus-Liebig-Universitaet w Giessen. Od 1984 r. specjalizuje się w historii medycyny. Habilitowała się w 1998 r.; w latach 1999-2005 wykładowca na Uniwersytecie w Giessen, w latach 1999-2003 wykładowca na Philipps-Universität w Marburgu. W latach 2005-2007 współpracowniczka Niemieckiej Fundacji Badań Naukowych (DFG) przy realizacji projektu „Szpitale w Hesji – pacjenci i struktura zarządzania w nowożytnym zakładzie opieki” (Marburg/Kassel). Od 2006 r. wykładowca historii medycyny na Philipps-Universität w Marburgu. Od 2008 r. dyrektor Biblioteki Historii i Etyki Medycyny im. Emila von Behringa tamtejszego uniwersytetu. Obecnie współpracowniczka DFG w ramach projektu badawczego „Zdrowie na wsi – historia społeczna i historia 'pacjentów' w kontekście szpitali heskich w Haina i Merxhausen (1730-1810)” realizowanego w Gesamthochschule w Kassel. Główne zainteresowania badawcze: historia położnictwa, historia medycyny pracy, medycyny w czasach oświecenia, historia pacjentów, historia szpitali.

 

Serwański Maciej

profesor, kierownik Zakładu Historii Nowożytnej do XVIII wieku UAM, członek międzynarodowych gremiów naukowych.

 

Serczyk Jerzy

historyk, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; naukowo specjalizował się w dziejach husytyzmu, historii historiografii oraz w najnowszych dziejach Niemiec; publikacje: Podstawy badań historycznych. Skrypt dla studentów I roku historii, Toruń 1963; Nowożytna historiografia europejska (cz. 1, cz. 2), Toruń 1966; 25 wieków historii. Historycy i ich dzieła, Toruń 1994; Droga do rozbioru Polski 1918-1939 (współautor), Warszawa 2005.

 

Siedlikowska Izabela

 

 

Smoliński Aleksander

adiunkt w Zakładzie Historii Wojskowej w IHiA UMK w Toruniu; Członek Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy; specjalizuje się w dziejach jazdy polskiej w okresie międzywojennym oraz w badaniach munduroznawczych i bronioznawczych; publikacje: Jazda Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 X 1918 r. do 25 IV 1920 r., Toruń 2000; Zarys dziejów I Armii Konnej (1919-1923), Grajewo 2003; 1 Armia Konna podczas walk na polskim teatrze działań wojennych w 1920 roku. Organizacja, uzbrojenie, wyposażenie oraz wartość bojowa, Toruń 2008.

 

Soulet Jean François

publikacje: Guinle-Lorinet Sylvaine, Le monde depuis la fin des années 60 (avec J.-F. Soulet), Collection U, Armand Colin, 1998, 380 p.; Istoria imediata, Corint, Bucarest, 144 p.; L’Empire stalinien. L’URSS et les pays de l’Est depuis 1945, Collection références, Le Livre de Poche, Paris, 2000, 256p.; La Révolte des citoyens. De la guerre des Demoiselles a José Bové, Privat, 2001, 128p.; Le monde depuis la fin des années 60, (avec Sylvaine Guinle-Lorinet), Paris, A.Colin, Coll.U, 1998, 382 p.; (Co-direction avec E.Castex) L’informatique dans l’enseignement de l’histoire et la formation des historiens, L’Harmattan, 2001, 490 p.; Istoria comparata a statelor comuniste din 1945 pîna în zilele noastre, Iasi (ROUMANIE), Polirom, 1998, 376 p.; Théorie politique et histoire récente in Manuel de théorie politique (sous la direction de Cristian Bocancea), Iasi, Roumanie, (a paraître 2002); La "soviétisation" de l’Europe de l’Est (1945-1953) : expansionnisme impérial ou exportation d’un modele totalitaire?, Colloque L’apogée des régimes totalitaires en Europe 1935-1953, Paris, 11-13 octobre 2001; Faut-il avoir peur du nationalisme russe?, L’Histoire, mars 2000, pp. 16-17; La désatellisation de l’Europe de l’Est, Défense, n°82, décembre 1998, pp. 85-88; La question allemande et la désintégration de l’empire soviétique est-européen, Cahiers d’histoire immédiate, n°15, printemps 1999; Modeles et systemes en classe terminale. Point de vue sur les nouveaux programmes d'histoire, Historiens et Géographes, n°362, juin-juillet 1998, pp. 37-41.

 

Spychała Jarosław Marek

filozof i artysta, autor projektu edukacyjnego LEGO-LOGOS, czyli jak nauczać filozofii z pomocą klocków LEGO; zainteresowania: historia starożytnej filozofii i religii.

 

Stark Isolde

pracuje w Institut für Klassische Altertumswissenschaften Uniwersytetu w Halle; publikacje: Eckert, Rainer, Ilko-Sascha Kowalczuk and Isolde Stark, (eds:) Hure oder Muse? Klio in der DDR, Berlin 1994; Isolde Stark (ed.), Elisabeth Charlotte Welskopf und die Alte Geschichte in der DDR (E. C. Welskopf and Ancient History in the GDR), Stuttgart 2005.

 

Syta Krzysztof

adiunkt z Zakładzie Źródłoznawstwa i Edytorstwa w IHiA UMK w Toruniu; naukowo specjalizuje się w archiwach rodzinno-majątkowych, pomocach inforamcyjno - ewidencyjnych w kancelariach i archiwach staropolskich oraz w rozwojach form kancelaryjnych, ze szczególnym uwzględnieniem korespondencji staropolskiej i sumariusza archiwalnego; publikacje: Archiwa szlachty żmudzkiej w II połowie XVI wieku, Toruń 1997; Struktura zasobów archiwów prywatnych w XVI-XIX wieku, Toruń 1998; Problemy tworzenia haseł wzorcowych dla opisu archiwów rodzinno-majątkowych, Toruń 1999.

 

Szarszewski Adam

ur. 1962 r. w Gdańsku. Lekarz, pediatra, gastroenterolog, historyk medycyny, pracownik naukowy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie kierownik Zakładu Historii i Filozofii Nauk Medycznych. Wydawca źródeł dotyczących szpitalnictwa gdańskiego („Hospitalia Gedanensia. Fontes”, Vol. 1-5, 2004-2006), autor monografii i artykułów dotyczących szpitali w Gdańsku, w tym rozprawy habilitacyjnej: Proces medykalizacji szpitali gdańskich, aspekty socjalne, prawne i ekonomiczne (1755-1874), Gdańsk 2007.

 

Szybkowski Sobiesław

dr hab., prof. UG, pracuje w Zakładzie Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych Historii na Uniwersytecie Gdańskim. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskał w 1998 roku na podstawie rozprawy Ród Cielepałów. Studium genealogiczne, Gdańsk 1999; habilitację uzyskał na podstawie pracy Kujawska szlachta urzędnicza w późnym średniowieczu (1370-1501), Gdańsk 2006. Inne publikacje: Studia z genealogii i prozopografii polskiej szlachty późnośredniowiecznej, Gdańsk 2003; Zawisza Czarny z Garbowa herbu Sulima, Gdańsk 2003.

 

Śnieć Magdalena

absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na UMK; doktorantka w IHiA UMK; zainteresowania: historia Anglii, historia historiografii, literatura anglojęzyczna.

 

Teterycz-Puzio Agnieszka

adiunkt w Zakładzie Historii Średniowiecznej w IH Akademii Pomorskiej w Słupsku. Zainteresowania badawcze koncentruje na stosunkach małopolsko-mazowieckich, roli możnowładztwa i organizacji administracyjnej. Publikacje: Geneza województwa sandomierskiego. Terytorium i miejsce w strukturze państwa polskiego w średniowieczu, Słupsk 2001; Henryk Sandomierski (1126/1133-18 X 1166), Kraków 2009.

 

Urban Ralf

 

Wijaczka Jacek

kierownik Zakładu Historii Krajów Niemieckich w IHiA UMK w Toruniu; naukowo zajmuje się dziejami Prus Książęcych i Królewskich, prowadził badania nad zagadnieniem magii i czarostwa w Europie wczesnonowożytnej, interesuje się także historią Żydów w okresie staropolskim; publikacje: Procesy o mordy rytualne w Polsce w XVI - XVIII wieku, Kielce 1995 (współautor Zenon Guldon); Asverus von Brandt (1509-1559). Życie i działalność dyplomatyczna w służbie księcia Albrechta pruskiego, Kielce 1996; Stosunki dyplomatyczne Polski z Rzeszą Niemiecką w czasach panowania cesarza Karola V (1519-1556), Kielce 1998; Handel zagraniczny Krakowa w połowie XVII wieku, Kraków 2003; Dzieje procesów o czary w Prusach Książęcych (Brandenburskich) w XVI-XVIII wieku, Toruń 2007.

 

Wojciechowski Marian

historyk prof. Uniwersytetu Warszawskiego, publikacje: Rewizjonizm w historiografii niemieckiej 1920-1957, Bydgoszcz 1957; Stosunki polsko-niemieckie 1933-1938, Poznań 1965.

 

Wołos Mariusz

profesor; członek TNT; Stały Przedstawiciel PAN przy Rosyjskiej Akademii Nauk; zainteresowania badawcze: polityka zagraniczna Francji w okresie międzywojennym, dzieje dyplomacji polskiej, historia Polski i powszechna XX wieku; publikacje: Alfred Chłapowski (1874-1940). Biografia ambasadora Polski we Francji, Toruń 1999; Generał dywizji Bolesław Wieniawa-Długoszowski. Biografia wojskowa, Toruń 2000; Francja - ZSSR. Stosunki polityczne w latach 1924-1932, Toruń 2004; Polska bez Marszałka. Dylematy piłsudczyków po 1935 roku, Zbiór studiów, pod red. M. Wołosa i K. Kani, Toruń 2008; Polskie Dokumenty Dyplomatyczne rok 1931, (red.), Warszawa 2008.

 

Wroniszewski Jan

kierownik Zakładu Nauk Pomocniczych Historii w IHiA UMK w Toruniu; członek Polskiego Towarzystwa Historycznego; członek Polskiego Towarzystwa Heraldycznego; zainteresowania naukowe koncentruje na studiach nad rycerstwem średniowiecznym, genealogii, heraldyce i epigrafice; publikacje: Ród Rawiczów. Warszowice i Grotowice, Toruń 1992; Ród Rawiczów. Współrodowcy Warszowiców i Grotowiców, Toruń 1994; Corpus Inscriptorum Poloniae, t. 9: Województwo olsztyńskie, z. I: Lubawa i okolice, Toruń 1995 (współautor); Szlachta ziemi sandomierskiej w średniowieczu. Zagadnienia społeczne i gospodarcze, Poznań 2001.

 

Wyszomirska Monika

publikacje: Co to jest wolność? Zagadnienie badane przez Azjatę i przedstawione zainteresowanemu czytelnikowi w Roku Pańskim 1739 przez Najdostojniejszego Antoniego Dembowskiego, biskupa płockiego, wstęp i oprac. A. Perłakowski, M. Wyszomirska, Kraków 2008.

 

Zieliński Zygmunt

publikacje: Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków, Poznań 2007; Papieże epoki soborowej, Warszawa 2006; Historia Kościoła: odbicie rzeczywistości bożej w świecie, Wrocław 2005.