KLIO 43 (4/2017)

Cały tom dostępny jest w wersji elektronicznej na Platformie czasopism Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

See this issue online on Digital Publishing Platform for Magazines

 

Artykuły

Ireneusz Milewski, "Trzy garście solidów". Marek Diakon o darowiznach dworu konstantynopolitańskiego dla palestyńskich biskupów

Michalina Duda, Sławomir Jóźwiak, Nowa Nieszawa (Dybów) in the late Middle Ages according to new research. The town on the border of countries, cultures and nations

Andrzej Kamieński, Kulisy kapitulacji wielkopolskie pospolitego ruszenia pod Ujściem w 1655 roku

Danuta Raj, Jakub Węglorz, Wódka wódce nierówna. Problematyka leczniczych ekstraktów ziołowych w epoce nowożytnej

Mariusz Wołos, Ewa Klimczyk, Jak to strzelcy Nabokowom Kacice rekwirowali, czyli o makrohistorii odzwieciedlonej w mokrohistorii

Przemysław Benken, Jeden z pokolenia – Karol Bunsch w walce o wolną Polskę (1915–1920)

Waldemar Bukowski, Jan Wroniszewski, Maciej Zdanek, Akta grodzkie i ziemskie z terenu dawnych województw krakowskiego i sandomierskiego. Edycja krytyczna ksiąg sądowych z XIV-XV wieku

Recenzje

Karol Kłodziński, August i Rzym: pamięć, rytuały i praktyki życia codziennego

Jarosław Centek, Jarosław J. Piątek, Walka o czołgi. Poglądy, konstrukcje i struktury do 1939 roku

Kronika naukowa

Dominika Martyna Gołaszewska-Rusinowska, Sprawozdanie z III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, Kraków, 11-14 X 2017 roku

Mikołaj Tomaszewski , Konferencja naukowa „Społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturowe skutki reformacji w państwie polsko- litewskim w XVI- XVIII wieku”

Joanna Nieznanowska, "Wczesnonowożytna medycyna, historia naturalna i filozofia przyrody (XVI-XVIII): miejsca spotkania, miejsca konfliktu", Poznań, 7-8 XII 2017 roku