KLIO 42 (3/2017)

Cały tom dostępny jest w wersji elektronicznej na Platformie czasopism Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

See this issue online on Digital Publishing Platform for Magazines

 

Artykuły

Dagmara Adamska, Domy szlacheckie w późnośredniowiecznym i wczesnonowożytnym Głogowie

Dominika Burdzy, Szlachta w Sandomierzu w XVI i na początku XVII wieku

Franciszek Leśniak, Szlachta w Krośnie (XVI–pierwsza połowa XVII wieku)

Radosław Poniat, Przedstawiciele dołów szlacheckich w miastach doby stanisławowskiej

Ewa Barylewska-Szymańska, Zofia Maciakowska, Szlachcic mieszczaninem? Miejsca zamieszkania polskiej szlachty w osiemnastowiecznym Gdańsku

Anna Wnuk, Szlachta w testamentach i inwentarzach mieszczan lubelskich z końca XVI i pierwszej połowy XVII wieku

Bartosz Drzewiecki, Piwniccy herbu Lubicz a Toruń, czyli jak duże i bogate miasto przyciągało szlachtę

Andrij Zajac, Szlachta w miastach Wołynia w XVI i pierwszej połowie XVII wieku

Marian Mikołajczyk, Szlachta w sądach miast królewskich w sprawach karnych w XVI–XVIII wieku

Artykuły recenzyjne

Tomasz Sińczak, Nowe wprowadzenie do historii Iranu Sasanidów – From Oxus to Euphrates Touraja Daryaeego i Khodadada Rezakhaniego

Recenzje

Agnieszka Wieczorek, Staropolskie podróżowanie, red. Bogdan Rok, Filip Wolański, Księgarnia Akademicka, Kraków–Wrocław 2016, ss. 413

Robert Tomczak, kVeronika Čapská, Mezi texty a textiliemi. (Swéerts-) Šporkové textové praxe a kulturní výměna na přelomu baroka a osvícenství, Srciptorium, Praha 2016, ss. 328

Paweł Mateusz Modrzyński, Maurycy Zajęcki, Instrumenty prawne ochrony przeciwpożarowej w miastach Polski przedrozbiorowej, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Wydział Historii Sztuki i Nauk Społecznych, Prace komisji Historycznej t. 74, Poznań 2014, ss. 340

Piotr Perkowski, Barbara Klich-Kluczewska, Rodzina, tabu i komunizm w Polsce, 1956–1989, Liberian, Kraków 2015, ss. 295

Kronika naukowa

Dominika Gołaszewska-Rusinowska, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Historia a media”, Toruń 9–10 maja 2017 

Mariusz Balcerek, Międzynarodowa konferencja naukowa „Twierdze osiemnastowiecznej Europy. Spotkanie 2: Od Vaubana do Montalemberta”, Częstochowa, 22–23 IX 2017