KLIO 40 (1/2017)

Cały tom dostępny jest w wersji elektronicznej na Platformie czasopism Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

See this issue online on Digital Publishing Platform for Magazines

 

Artykuły

Anastazja A. Skiepjan, Pogrzeb Janusza Radziwiłła (1579–1620)

Michał Sierba, Powinności mieszkańców radziwiłłowskiej Orli w latach 1614–1695

Anna Markiewicz, Inkaust i pomarańcze. Wokół edukacji Adama Mikołaja Sieniawskiego z lat 1682–1683

Joanna Kodzik, Oświeceniowe idee gospodarcze a religia w korespondencji polskiej magnaterii z Odnowioną Jednotą Braci Morawskich z Herrnhut

Dorota Wiśniewska, Wizerunek „króla na wygnaniu”. Wspomnienia markizy de La Ferté-Imbault o Stanisławie Leszczyńskim

Miłosz Stępiński, Kompleks Olimpijski w Berlinie w 1933 roku – geneza, koncepcje i cele. Idea olimpijska w III Rzeszy w procesie stabilizacji reżymu narodowosocjalistycznego, cz. 1

Artykuły recenzyjne

Tomasz Sińczak, Dawna Gruzja w nowych monografiach

Recenzje

Maciej Pieńkowski, Diariusze sejmu koronacyjnego Zygmunta III Wazy 1587/1588 roku, wyd. Irena Kaniewska, Kraków 2016, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, ss. 98

Adam Kucharski, Rafał Niedziela, Paryż przed Rewolucją (1774–1789). Obraz miasta w oczach cudzoziemców, Kraków 2015, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, ss. 220

Ilona Zaleska, Jolanta Niklewska, Roman Dmowski droga do Polski, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2016, ss. 295

Sławomir Mróz, Maciej Matwijów, Mieczysław Gębarowicz (1893–1984). Uczony i opiekun narodowych dóbr kultury, Warszawa 2013, ss. 543

Kronika Naukowa

Tomasz Sińczak, Sprawozdanie z IV Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, Toruń, 17–19 V 2017 roku