KLIO 38 (3/2016)

Cały tom dostępny jest w wersji elektronicznej na Platformie czasopism Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

See this issue online on Digital Publishing Platform for Magazines

 

Artykuły

Agnieszka Chłosta- Sikorska, Licealista – zbyt dorosły na baśnie? Wzorce wychowania w baśniach braci Grimm jako źródło do nauczania przedmiotu Historia i społeczeństwo

Barbara Techmańska, Szkolnictwo dla mniejszości narodowych na Dolnym Śląsku w okresie PRL. Wybrane zagadnienia

Maciej Fic, Edukacja na temat powstań śląskich i plebiscytu 1919–1921 jako przykład kształcenia w oparciu o dyskurs równoległych przekazów

Mariusz Menz, Obrazy Galicji w szkolnych podręcznikach historii do szkół średnich od końca XIX wieku do upadku PRL-u: przyczynek do polityki historycznej

Recenzje

Agnieszka Słaby, Kultura funeralna elit Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Próba analizy interdyscyplinarnej, red. Anna Drążkowska, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015, ISBN: 978-83-231-3375-9, ss. 432

Izabella Kopczyńska, Niemiecki obóz zagłady Kulmhof. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli, t. 1, Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, Wydawnictwo UNI-DRUK, Żabikowo 2015, ISBN: 9788393735266 + 2 płyty CD i DVD, ss. 44

Agnieszka Wajroch, Wzajemny obraz sąsiada w polskich i czeskich podręcznikach szkolnych, red. Blažena Gracová, Denisa Labischová, Józef Szymeczek, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava 2014, ISBN: 978-80-7464-502-0, ss. 226

Krzysztof Jaskułowski, Maciej Dymkowski, Aleksandra Porada, Zagadnienia psychologii historycznej. Interpretacje historyczne w oczach psychologa, Uniwersytet SWPS, Avalon, Kraków 2015, ISBN: 978-83-7730-176-0, 978-83-7730-175-3, ss. 147

Jolanta Krucka, I. Chmura-Rutkowska, E. Głowacka-Sobiech, I. Skórzyńska, „Niegodne historii”? O nieobecności i stereotypowych wizerunkach kobiet w świetle podręcznikowej narracji historycznej w gimnazjum, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2015, ISBN: 978-83-232-2867-7, ss. 621

Agnieszka Chłosta- Sikorska, Padraic Kenney, Budowanie Polski Ludowej. Robotnicy a komuniści 1945–1959, przekład Anna Dzierzgowska, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2015, ISBN: 978-83-280-1593-7, ss. 451

Ilona Zaleska, Między realizmem a apostazją narodową. Koncepcje prorosyjskie w polskiej myśli politycznej, red. Maciej Zakrzewski, Wydawnictwo Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2015, ISBN: 978-83-64753-20-6, ss. 399

Kronika Naukowa

Aleksandra Girsztoft, Sprawozdanie z konferencji „Origines et mutationes III. Elite – its origins & formation processes around the Baltic Sea Region up to Industrial Age”, Pruszcz Gdański, 7–09 IX 2016