KLIO 37 (2/2016)

Cały tom dostępny jest w wersji elektronicznej na Platformie czasopism Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

See this issue online on Digital Publishing Platform for Magazines

 

Artykuły

Piotr Briks, Ślady żeglugi po Morzu Martwym w starożytności (VII w. przed Chr.–II w. po Chr.): stan i perspektywy badań, cz. II

Rafał Reichert, Polityka metropolii w kwestii militarnej i ekonomicznej obrony Nowej Hiszpanii za panowania dynastii Habsburgów (1516–1700). Zarys problematyki

Igor Zmetak, Daniel Krman a jeho cesty

Grzegorz Glabisz, Konfederacja partykularna województw poznańskiego i kaliskiego przy majestacie Stanisława Leszczyńskiego w latach 1733–1735

Grażyna Gzella, Redaktorzy zapomnianej „Gazety Kościańskiej/Polskiej” (do 1914 roku)

Piotr Kuligowski, Retoryka i utopia. Ludwik Królikowski: studium struktury myśli

Konrad Meus, Kongres Kupiectwa Polskiego w Toruniu w 1933 roku w świetle archiwaliów lwowskich

 

Artykuły recenzyjne

Przemysław Waszak, W kręgu dyskusji o sztuce bizantyjskiej

Agnieszka Chłosta-Sikorska,  Aktywizacja zawodowa kobiet

Recenzje

Tomasz Sińczak, Robert S. Wójcikowski, Kawaleria perska w okresie wczesnosasanidzkim. Aspekty społeczne i militarne, t. 1: Konnica w Iranie przed Sasanidami, kampanie sasanidzkie, Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2014, ISBN: 978-83-7889-257-1, ss. 297

Agnieszka Pawłowska-Kubik, Wołodymyr Pyłypenko, W obliczu wroga. Polska literatura antyturecka od połowy XVI do połowy XVII wieku, tłum. Piotr Tafiłowski, Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2016, ISBN 978-83-65495-26-6, ss. 192

Mikołaj Tomaszewski, Jacek Kowalkowski, Wybiccy herbu Rogala od XVI do XX wieku. Studium genealogiczno- majątkowe, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2015, ISBN: 978-83-7181-906-3, ss. 455

Tomasz Kempa, Dorota Wereda, Biskupi unickiej metropolii kijowskiej w XVIII wieku, Wydawnictwo Werset, Siedlce–Lublin 2013, ISBN: 978-83-63527-31-0, ss. 376

Karolina Górska, Jaromír Mrňka, Svéhlavá periferie. Každodennost diktatury KSČ na příkladu Šumperska a Zábřežska v letech 1945–1960, Wydawnictwo KOSMAS, Praha 2015, ISBN: 978-80-87912-34-8, ss. 218

Karolina Górska, Vojtěch Ripka, Tereza Mašková, Želazná opona v Československu. Usmrcení na československých státních hranicích 1948–1989, Praha 2015, Wydawnictwo KOSMAS, ISBN 978-80-87912-31-7, ss. 197

Kronika naukowa

Agnieszka Szarafin, Mikołaj Tomaszewski, Sprawozdanie z konferencji naukowo-metodycznej „Mniejszości wyznaniowe i etniczne w regionie kujawsko-pomorskim”, Toruń, 29 X 2015

Sylwia Nehring, Wojciech Siudek, Sprawozdanie z konferencji „Ludwik Kolankowski – historyk monarchii jagiellońskiej, organizator życia naukowego, polityk”, Toruń, 21 IV 2016

Magdalena Niedźwiedzka, Sprawozdanie z VI Wiosennych Spotkań Archiwalnych „Zarządzanie dokumentacją w badaniach naukowych, dydaktyce i praktyce”, Toruń, 21–22 IV 2016