KLIO 33 (2/2015)

Cały tom dostępny jest w wersji elektronicznej na Platformie czasopism Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

See this issue online on Digital Publishing Platform for Magazines

 

Artykuły

Marcin Pawlak (Toruń), Herodes Attyk i Ateńczycy

Wioletta Zawitkowska (Rzeszów), Królowa Zofia Holszańska i jej udział w przygotowaniach do zjazdu łuckiego w 1429 rok

Piotr Łabędź (Toruń), Działania hetmana Krzysztofa Radziwiłła "Pioruna" wymierzone przeciw powstaniu kozackiemu Semena Nalewajki na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1595–1596

Adam Kucharski (Toruń), Grand Tour Tomasza, Michała i Marcina Zamoyskich z przełomu XVII i XVIII wieku

TIvo Baran (Plzeň), Polští socialisté na československém Těšínsku v meziválečném období – příklad střetu identit a loajalit v národnostně smíšeném pohraničním regionu

 

Materiały

Krzysztof Kania (Toruń), Przygotowania do drugiej wizyty premiera gen. Władysława Sikorskiego w Stanach Zjednoczonych. Rozmowy kierownika Ministerstwa Spraw Zagranicznych Edwarda Raczyńskiego. Perspektywa polska (część 2)

 

Artykuły recenzyjne

Agnieszka Słaby (Kraków), Historia rodziny Zabiełłów – przykład funkcjonowania i mechanizmy awansu średniej szlachty w Wielkim Księstwie Litewskim w XVIII wieku

Dorota Żurek (Kraków), Nowe badania nad dziejami bractw religijnych

 

Kronika naukowa

Wiesława Duży, Ewelina Wesołek (Toruń): [Sprawozdanie z konferencji "Dzieciństwo i starość w historiografii", Lublin, 21–22 V 2015]