KLIO 32 (1/2015)

Cały tom dostępny jest w wersji elektronicznej na Platformie czasopism Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

See this issue online on Digital Publishing Platform for Magazines

 

Artykuły

Sławomir Jóźwiak (Toruń), Krzyżacki murowany zamek komturski w Kłajpedzie w świetle średniowiecznych źródeł pisanych

Jacek Pielas (Kielce), Kariery urzędnicze i pozycja społeczno-majątkowa podkomorzych ziemskich w Małopolsce w XVI–XVII wieku na tle porównawczym

Weronika Bukowska (Toruń), Magiczny świat wyobraźni społeczeństwa polskiego na podstawie wybranych pamiętników od XVI do XVIII wieku

Radosław Poniat (Białystok), Zróżnicowanie majątkowe mieszkańców Grodna w 1794 roku

Tomasz Dziki (Włocławek), Administracja gmin wiejskich w Królestwie Polskim w latach 1815–1864

 

Materiały

Rafał Jaworski (Piotrków Trybunalski), Działa, proch i dziura w murze. Listy polskie króla Zygmunta Augusta do wielkorządcy krakowskiego Macieja Błeszyńskiego z lat 1563–1564

Krzysztof Kania (Toruń), Przygotowania do drugiej wizyty premiera gen. Władysława Sikorskiego w Stanach Zjednoczonych. Rozmowy kierownika Ministerstwa Spraw Zagranicznych Edwarda Raczyńskiego. Perspektywa polska (część 1)

 

Artykuły recenzyjne

Marek Wilczyński (Kraków), Vandali redivivi? – nowa książka Konrada Vössinga

 

Recenzje

Wojciech Piasek (Toruń): O kulturze i jej historycznym badaniu w klasycznej perspektywie [M. Bogucka, Kategorie i funkcje społeczne kultury w perspektywie historycznej, Oficyna Naukowa, Warszawa 2013, ss. 271]

Weronika Pawlik-Kwaśniewska (Toruń): Idea i ideologizacja czarownictwa w interpretacji Bartosza Marcińczaka [B. Marcińczak, „Między łacnowiernością i niewiernością”. Diabeł, magia i czary w „Nowych Atenach” i „Diable w swojej postaci”, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2014, ss. 235]

Mariusz Misztal: Arcybiskupi Cypru w roli przywódców narodu [The Archbishops of Cyprus in the Modern Age: The Changing Role of the Archbishop-Ethnarch, their Identities and Politics, ed. A. Varnava, M. N. Michael, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2013, 20 il., ss. 331]

Radosław Sojak: Gra dystansami [E. Hobsbawm, Wiek rewolucji 1789–1848, tłum. M. Starnawski i K. Gawlicz, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013, ss. 480, ISBN: 978-83-63855-78-9; idem, Jak zmienić świat. Marks i marksizm 1840–2011, tłum. S. Szymański, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013, ss. 461]

Maciej Krotofil (Toruń): Od Dzikich Pól do Donbasu – fenomen wschodniej Ukrainy [M. Studenna-Skrukwa, Ukraiński Donbas. Oblicza tożsamości regionalnej, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2014, ss. 307]

 

Kronika naukowa

Karol Kłodziński (Toruń): Konferencja poświęcona pamięci Profesora Tadeusza Kotuli „Rzymski Zachód od Augusta do upadku Cesarstwa", Wrocław, 15–16 IV 2015

Ilona Zaleska, Tomasz Krzemiński (Toruń): Konferencja „Modernizacja – Polskość – Trwanie. Społeczne, kulturowe i polityczne aspekty aktywności Polaków na przełomie XIX i XX wieku”, Toruń, 16–17 X 2014