KLIO 1 (2001)

 

Artykuły

Danuta Musiał (Toruń), O perspektywach nauk o starożytności [On Perspectives of the Research into the Ancient History]

Sebastian Chojnacki, Podstawy gospodarcze funkcjonowania klasztorów mendykanckich w państwie krzyżackim w Prusach [Economic Basis of Mendicant Orders in the Monastic State of the Teutonic Knights in Prussia]

Jarosław Dumanowski (Toruń), Badania nad nowożytną konsumpcją w historiografii brytyjskiej i francuskiej [Research into Early Modern Consumption in British and French Historiography]

Aleksander Smoliński (Toruń), Organizacja kawalerii samodzielnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1921-1929 [The Organization of the Independent Cavalry in Poland in 1921-1929]

Mariusz Wołos (Toruń), Ewolucja stanowiska Francji wobec politycznego centrum emigracji gruzińskiej w Paryżu w latach 1921-1933 [The Evolution of French Attitude towards Political Centre of Georgian Government-In-Exile in Paris from 1921 until 1933]

Stepan Makarczuk (Lwów), Ewakuacja Polaków ze Lwowa w latach 1944-1946 [The Evacuation of Poles from Lwow in 1944-1946]

 

Ankieta "Klio"

H. Samsonowicz, Odpowiedź na ankietę Klio

J. Serczyk, Historycy toruńscy wobec wyzwań metodologicznych lat powojennych

M. Wojciechowski, Odpowiedź na ankietę Klio

 

Recenzje

L. Kuk: Histoire des idés politiques de l’Europe centrale, [red.] Chantal Delsol i Michel Maslowski, PUF, Paris 1998, ss. 604

M. Pawlak: Roger Caratini, Attila, Hachette Littératures, Paris 2000, ss. 284

A. Krajnik: Edmund Kizik, Śmierć w mieście hanzeatyckim w XVI-XVIII wieku. Studium z nowożytnej kultury funeralnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998, ss. 436, 28 il.

P. Oliński: Christian Pfister, Wetternachhersage: 500 Jahre Klimavariationen und Naturkatastrophen (1496-1995), Bern-Stuttgart-Wien 1999, ss. 304

J. Dumanowski: Deborah A. Rosen, Courts and Commerce: Gender, Law and the Market Economy in Colonial New York, Ohio State University Press, Columbus 1997, ss. 232