KLIO 16 (1/2011)

Cały tom dostępny jest w wersji elektronicznej na Platformie czasopism Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

See this issue online on Digital Publishing Platform for Magazines

 

Artykuły

Zbigniew Osiński , Konstruktywizm i konektywizm a możliwości modernizacji edukacji historycznej w Polsce

Danuta Konieczka-Śliwińska, Region historyczny w historiografii, dydaktyce historii i edukacji szkolnej. Przegląd stanowisk i propozycji delimitacji

Agnieszka Wieczorek, Kształcenie i wychowanie w szkołach powiatowych misjonarzy prowincji litewskiej na przełomie XVIII i XIX wieku

Tomasz Chrzanowski, „Jahresberichten” jako źródło do historii edukacji (na przykładzie sprawozdań wschodniopruskich szkół średnich z XIX wieku)

Małgorzata Strzelecka, Środowisko miesięcznika „Więź” wobec reform systemu oświaty i wychowania lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych

Radosław Bugowski, Polski Fiat jako „miejsce pamięci”. Rola i obraz marki w kulturze polskiej drugiej połowy XX wieku. Refleksje wokół koncepcji

 

Dyskusja

Stanisław Roszak, Historia – Polityka – Edukacja

Joannna Wojdon, Polityka a szkolna edukacja historyczna

Jolanta Michałek, Wspołcześnie o przeszłości, czyli wpływ polityki historycznej na kształt podręcznikow szkolnyc

Grzegorz Chomicki, Rycerze spod Grunwaldu bohaterami lokalnej edukacji historycznej. Zyndram z Maszkowic – studium przypadku

 

Recenzje

Piotr Guzowski: Odpowiedź na recenzję Jana Wroniszewskiego Między historią a historią gospodarczą

Aneta Niewęgłowska: Agnieszka Lisak, Miłość, kobieta i małżeństwo w XIX w., Warszawa 2009, ss. 314

Agnieszka Wieczorek: Sławomir Brzozecki, Misje ludowe dominikanow prowincji litewskiej 1751–1826, Lublin 2009

Małgorzata Strzelecka: Edukacja historyczna w szkole: teoria i praktyka, red. E. Chorąży, D. Konieczka-Śliwińska, S. Roszak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, ss. 401

Jolanta Michałek: Peck Anna, Konstruowanie historii. Prezentacja i percepcja Polski w amerykańskich podręcznikach akademickich i szkolnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakow 2010, ss. 199

Joannna Matyasik: Sadowski Wojciech, Państwo i władca w oczach szlachty. Postawy polityczne obywateli wojewodztwa lubelskiego za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego, Lublin–Radzyń Podlaski 2008, ss. 202

Magdalena Śnieć: Margaret MacMillan, The Uses and Abuses of History, Profile Books, London 2009

Lucyna Kostuch: Adrian Goldsworthy, Antony and Cleopatra, Yale University Press, New Haven & London 2010, ss. 470

Karol Kłodziński: Daria Janiszewska, Wojna domowa w Rzymie w latach 193–197, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, ss. 231

 

Noty bibliograficzne

Wiesława Duży (Toruń): Karol Kłodziński, Sekretarze ab epistulis i a libellis w kancelarii cesarzy od Augusta do Hadriana. Studium historyczno-prawne, Toruń 2011

Wiesława Duży (Toruń): Paweł Hanczewski, „Patrioci” i „ludzie innego rodzaju”. Szkockie spory o unię 1707 roku, Toruń 2010

Wiesława Duży (Toruń): Społeczeństwo i religia w świecie antycznym. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej (Toruń, 20–22 września 2007), red. S. Olszaniec, P. Wojciechowski, Toruń 2010

 

Kronika naukowa

Małgorzata Strzelecka, Agnieszka Wieczorek: Konferencja „Obraz, dźwięk i smak w edukacji historycznej” Toruń, 10–11 września 2010 r.

Franz David Matzek: Konferencja: Seuche und Mensch. Herausforderung in den Jahrhunderten (Zaraza i człowiek – wyzwania przez wieki), Rostock, 29–31 października 2010 r.

Dorota Drzewiecka, Bartosz Drzewiecki: Program edukacyjny Narodowego Archiwum Wielkiej Brytanii. Relacja z działań prowadzonych w latach 2009–2010