KLIO 20 (1/2012)

Cały tom dostępny jest w wersji elektronicznej na Platformie czasopism Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

See this issue online on Digital Publishing Platform for Magazines

 

Artykuły

Karol Kłodziński (Toruń), Prefekci pretorianów cesarza Kommodusa

Agnieszka Bartnik (Katowice), Nehalennia. Bogini z jabłkami 84 lata później. Zarys problemu

Krzysztof Mikulski (Toruń), Dzieje toruńskiej rodziny Watzenrode w XIV–XVI w.

Piotr Łabędź (Toruń), Konflikt Krzysztofa Radziwiłła „Pioruna” z Zygmuntem III Wazą a działania wojenne w Inflantach w latach 1600–1602

Wojciech Dutka (Gliwice), Udział chłopów i tzw. sprawa włościańska jako płaszczyzna dyskursu o powstaniu styczniowym w polskiej historiografii i publicystyce historycznej 1863–1918

Magdalena Żakowska (Łódź), Niedźwiedź i zegarmistrz. U źródeł metafory ”rosyjskiego niedźwiedzia” w Szwajcarii w drugiej połowie XIX w.

Jordan Siemianowski (Toruń), Polityka Wielkiej Brytanii wobec Norwegii w okresie od września 1939 r. do 9 kwietnia 1940 r.