KLIO 21 (2/2012)

Cały tom dostępny jest w wersji elektronicznej na Platformie czasopism Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

See this issue online on Digital Publishing Platform for Magazines

 

Artykuły

Anna Glimos-Nadgórska (Katowice), Podręczniki do historii – 50 lat zmian

Marek Wilczyński (Kraków), Stanisław Roszak (Toruń), Programy kształcenia historyków w świetle Krajowych Ram Kwalifikacji

Justyna Budzińska (Poznań), Mit, stereotyp i fantazmat - między szablonem a inną wizją przeszłości w szkolnym kursie historii (przypadek ikonografii)

Danuta Konieczka-Śliwińska (Poznań), Od podręcznika drukowanego do elektronicznego. Koncepcja dydaktyczna szkolnego podręcznika historii w Polsce i próby jej modernizacji w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku

Grażyna Okła (Kielce), Współczesne podręczniki historii – uwagi o kryteriach oceniania

Marek Białokur (Opole), Gorący polityczny grudzień 1922 roku we współczesnej edukacji historycznej. Casus szkolnych podręczników do nauczania historii

 

Dyskusje, polemiki

Maciej Serwański (Poznań), Nauczyciel historii wobec rzeczywistości postkomunistycznej. Modele interpretacji przeszłości Polski w podręcznikach szkolnych z lat 1948-1992

Urszula Wróblewska (Białystok), Sytuacja oświatowa społeczności tatarskiej w Drugiej Rzeczypospolitej

 

Artykuły recenzyjne

Przemysław Wewiór (Wrocław): Ernst Cassirer, Filozofia oświecenia, przeł. Tadeusz Zatorski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, ss. 347