KLIO 23 (4/2012)

Cały tom dostępny jest w wersji elektronicznej na Platformie czasopism Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

See this issue online on Digital Publishing Platform for Magazines

 

Zdzisław Noga (Kraków), Kraków Korespondencja miast Rzeczypospolitej, Śląska i Pomorza od średniowiecza do XIX wieku

 

Artykuły

Roman Czaja (Toruń), Przenoszenie listów między miastami hanzeatyckimi w strefie bałtyckiej w XIV–XV wieku

Stanisław A. Sroka (Kraków), Korespondencja Krakowa z miastami Górnych Węgier w średniowieczu

Marcin Grulkowski (Gdańsk), Korespondencja Krakowa i Wrocławia z Głównym Miastem Gdańskiem w późnym średniowieczu

Martin Čapský (Opava), Komunikační sítě pozdně středověkých slezských měst mezi kooperací a konkurencí

Andrzej Janeczek (Warszawa), Listy dobrego urodzenia i dobrej sławy w procedurze nadawania prawa miejskiego Lwowa w XV wieku

Mateusz Wyżga (Kraków), Korespondencja miasta Krakowa w XVII–XVIII wieku

Jerzy Dygdała (Toruń), Listy Rady Torunia w XVIII wieku: adresaci, częstotliwość, zasięg terytorialny

Roland Czarnecki (Wrocław), Problematyka korespondencji władz miejskich Namysłowa w świetle szesnastowiecznej kroniki „Annales Ioannis Frobenii”

Daniel Wojtucki (Wrocław), Korespondencja Praskiej Izby Apelacyjnej z miastami na Śląsku w latach 1548–1740

Bohdana Petryshak (Lwów, Kraków), „Żadnej okazji nie opuszczę, abym do Was pisać nie miał” – korespondencja prywatna pisarza miejskiego lwowskiego Wojciecha Zimnickiego z lat 1618–1639