KLIO 25 (2/2013)

Cały tom dostępny jest w wersji elektronicznej na Platformie czasopism Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

See this issue online on Digital Publishing Platform for Magazines

 

Artykuły

Profesor Jacek Staszewski. Nauczyciel i mistrz (1933-2013)

Maciej Forycki, Michał Zwierzykowski (Poznań), Geneza pierwszej elekcji Stanisława Leszczyńskiego w 1704 roku w ujęciu Woltera

Paweł Hanczewski (Toruń), Rzeczpospolita na łamach „Annual Register” w latach 1758–1776

Filip Wolański (Wrocław), Czy cierpienie wzruszało Katolika? Przeżycie emocjonalne jako cel narracji kaznodziejskiej w bernardyńskich przepowiadaniach epoki saskiej

Tomasz Ciesielski (Opole), Potencjał militarny Rzeczypospolitej Obojga Narodów w okresie polskiej wojny sukcesyjnej 1733–1735. Wybrane aspekty

Adam Perłakowski (Kraków), Trzech ministrów, żupy i… łut szczęścia. Kontrakt dzierżawny salin królewskich w 1736 r.

Tomasz Wiślicz (Warszawa), Bunt chłopski w starostwie libuskim w latach 1755–1758

Michał Targowski (Toruń), Samorząd wiejski w osadach olęderskich w dolinie dolnej Wisły w przepisach wilkierzy z XVII i XVIII wieku. Organizacja, kompetencje, zasady funkcjonowania

 

Materiały

Tomasz Bohun (Warszawa), Aleksandr Małow, Olga Smirnowa (Moskwa), Materiały wywiadu moskiewskiegoo wojskowo-politycznej sytuacji w Rzeczypospolitejw pierwszej połowie 1630 r.(Dokumenty Urzędu Wojskowego dotyczące powstania Tarasa Fedorowicza na Ukrainie wiosną 1630 r. z zespołu-kolekcji RGADA „Akta urzędowe nowego uporządkowania”)

 

Artykuły recenzyjne

Andrea Mariani (Poznań): Funkcje i znaczenie komunikacji pisemnej w Towarzystwie Jezusowym: między ideą zcentralizowanej władzy zakonnej a rzeczywistością procesów decyzyjnych (Markus Friedrich, Der lange Arm Roms? Globale Verwaltung und Kommunikation im Jesuitenorden 1540-1773, Campus Verlag, Frankfurt-New York 2011, ss. 509, ISBN 978-3-593-39390-2)

Danuta Kowalewska, (Toruń): Rewolucyjnie o „Polskiej Rewolucji”? Richard Butterwick, Polska rewolucja a Kościół katolicki 1788–1792, przekład z języka angielskiego Marek Ugniewski, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2012, ss. 988

Piotr Chmiel, Warszawa: Alberto Maria Banti, Sublime madre nostra. La nazione italiana dal Risorgimento al fascismo, Roma?Bari 2011, Laterza, s. IX + 208