KLIO 29 (2/2014)

Cały tom dostępny jest w wersji elektronicznej na Platformie czasopism Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

See this issue online on Digital Publishing Platform for Magazines

 

Artykuły

Lucyna Kostuch (Kielce), Kleopatra i podstępny Eros. O problemach współczesnych historyków z antyczną miłością

Joanna Karczewska (Zielona Góra), Rozmieszczenie wsi zagrodowych i drobnoszlacheckich w powiecie gnieźnieńskim na przełomie XV i XVI wieku

Andrej Macuk (Mińsk), Polityka rosyjska w Rzeczypospolitej w 1733 roku a kandydatura „Piasta”

Barbara Obtułowicz (Kraków), Królowa matka - szara eminencja

Grzegorz Gąsior (Warszawa), Przedstawiciele dyplomatyczni PRL i funkcjonariusze PZPR wobec rozwoju sytuacji politycznej na Słowacji w okresie czechosłowackiej reformy lat 1968–1969

 

Artykuły recenzyjne

Mateusz Falkowski (Warszawa), Projekt i destrukcja antropologii historycznej (Elżbieta Paczkowska-Łagowska, O historyczności człowieka, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2012, ss. 232)

Jacek Pielas (Kielce), Edycje źródeł staropolskich w sytuacji braku podstawowych zespołów archiwalnych (Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVII wieku, opracowanie i wydanie Jacek Kowalkowski i Wiesław Nowosad, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2013, ss. 436

 

Recenzje

Piotr Oliński: Agnieszka Bartoszewicz, Piśmienność mieszczańska w późnośredniowiecznej Polsce, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, ss. 348

Zdzisław Noga: Między Zachodem a Wschodem, t. 6: Organizacja władz miejskich na obszarze Pierwszej Rzeczypospolitej i na Śląsku w XIII–XVIII w., red. Mateusz Goliński, Krzysztof Mikulski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, ss. 348

Filip Wolański: Tomasz Wiślicz, Upodobanie. Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII–XVIII wieku. Wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia, Wydawnictwo Chronicon, Wrocław 2012, s. 278

Diana Konieczna: Robertas Jurgaitis, Vilniaus seimelio veikla 1717–1795m., Kaunas 2007, Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, ss. 279

Agnieszka Zielińska: Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewieństwo na ziemiach polskich w perspektywie historycznej – ciągłość czy zmiana?, red. Cezary Kuklo, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2013, ss. 395

Liliana Lewandowska: Bernhard Struck, Nie Zachód, nie Wschód. Francja i Polska w oczach niemieckich podróżnych w latach 1750–1850, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2012, ss. 510

Aneta Niewęgłowska: Aleksandra Łuczak, Retro reklama. Za kulisami warszawskiego biznesu reklamowego w XIX wieku, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2012, ss. 224

Bartłomiej Graczyk: Jan Tokarski, Historie przyszłości. Wizje bolszewizmu w Rosji 1917–1921, Instytut Pamięci Narodowej, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2012, ss. 467

Grzegorz Skrukwa: Jan Pisuliński, Nie tylko Petlura. Kwestia ukraińska w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918–1923, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013, ss. 480

 

Kronika naukowa

Wiesława Duży: Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Morze wokół nas… «bo takie jest rozległe i straszne»”, Gdańsk, 22–23 V 2014

Julia Możdżeń: Sprawozdanie z konferencji naukowej „Heterogeniczność przestrzeni miejskiej w Królestwie Polskim i Rzeczypospolitej Obojga Narodów w epoce przedprzemysłowej – w 750-lecie lokacji Nowego Miasta Torunia (1264–2014)”, Toruń, 10–12 IV 2014

Alicja Bartnicka: Sprawozdanie z konferencji „Der polnische Januaraufstand von 1863 – Verflechtungs- und Wahrnehmungsgeschichte”, Oldenburg, 31 III–3 IV 2014

Łukasz M. Dominiak: Sprawozdanie z warsztatów naukowych pt. “Six centuries of Polish-Ottoman Encounters In Istanbul: Identities, Trajectories, and Intellectual Transfers”/Sześć wieków polsko-tureckich spotkań w Stambule: Tożsamości, trajektorie i intelektualne wymiany, Orien

Adam F. Kola: Emigracja polityczna z Europy Środkowej i Wschodniej. Spawozdanie z konferencji naukowej „Political Exile from Central and Eastern Europe. Motives, Strategies, Activities and Perceptions of East and West, 1945–1989”, Bratysława, 19–20 XI 2013