KLIO 31 (4/2014)

Cały tom dostępny jest w wersji elektronicznej na Platformie czasopism Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

See this issue online on Digital Publishing Platform for Magazines

 

Artykuły

Michai Popescu (Paryż), Les soldats de Marc Aurele, entre le Danube et l’Asie Mineure

Sławomir Cendrowski (Toruń), Nowe ustalenia w kwestii śmierci i pochówku kardynała Jerzego Radziwiłła (1556–1600)

Katarzyna Kuras (Kraków), Teatr śmierci w służbie majestatu. Trzy exempla z dziejów Rzeczypospolitej XVII i XVIII wieku

Emilie Champion (Bordeaux), Marszałek książę de Richelieu jako postać literatury libertyńskiej

Krzysztof Kloc (Kraków), Prostytucja w Krakowie międzywojennym 1918–1939

 

Materiały

Andrzej Nieuważny (Toruń), „Pozostały tylko... cygarry”. Opinie polskich weteranów o wojnie w Hiszpanii w świetle ich korespondencji

 

Artykuły recenzyjne

Weronika Pawlik Kwasniewska (Toruń), Literacki wzorzec szlachcianki a rzeczywistość historyczna polskiego baroku. O kazaniu pogrzebowym jako źródle do badań nad społeczną mentalnością

 

Recenzje

Jan Swaniewicz (Warszawa): Tomasz Falkowski, Myśl i zdarzenie. Pojęcie zdarzenia historycznego w historiografii francuskiej XX wieku, UNIVERSITAS, Kraków 2013, ss. 393

Radosław Krajniak (Toruń): Rafał Ojrzyński, Obraz Polski i Polaków w pismach Eneasza Sylwiusza Piccolominiego (papieża Piusa II), Wydawnictwo DiG, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, ss. 200 (Fasciculi Historici Novi, Tom XIV)

Urszula Kicińska (Kraków): Radosław Poniat, Służba domowa w miastach na ziemiach polskich od połowy XVIII do końca XIX wieku, Warszawa 2014, ss. 328

Joanna Zawadzka-Morawiecka (Kraków): Barbara Obtułowicz, Maria Amparo Munoz y de Burbon Księżna Czartoryska, wyd. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2013, ss. 294

Tomasz Falkowski (Poznań): Historia ciała, tom 2 (Od Rewolucji do I wojny światowej), red. A. Corbin, przeł. K. Belaid i T. Stróżyński, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2013

Edward Czapiewski (Wrocław): Historia – mentalność – tożsamość. Rosja i Zachodnia Europa w polskiej i ukraińskiej historiografii XIX i XX wieku, red. E. Koko, M. Nowak, L. Zaszkilniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, ss. 614

Magdalena Gawinecka-Woźniak (Toruń): Adam Staniszewski, Po dwóch stronach Bałtyku. Polityczno-gospodarcze stosunki polsko-szwedzkie w latach 1918–1932, Toruń 2013, ss. 526

Janusz Tandecki (Toruń): Jewgeni Chaldej, Kriegstagebuch, hrsg. v. Ernst Volland und Heinz Krimmer, Berlin 2011, ss. 224

 

Kronika naukowa

Dorota Drzewiecka, Magdalena Niedźwiedzka (Kraków): Sprawozdanie z konferencji „Kraków – Norymberga – Praga. Elity miast w średniowieczu i epoce nowożytnej. Pochodzenie, narodowość, mobilność, mentalność”, Kraków 16–17 X 2014

Marta Sikorska (Toruń): Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „France – Pologne. Contacts, échanges culturels, représentations (fin XVIe–fin XIXe siecle)”, Warszawa 16–18 X 2014

Alicja Bartnicka (Toruń): Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Ponadnarodowa «milicja» Himmlera: lokalna współpraca z oddziałami SS i policji w kontekście II wojny światowej”, Toruń, 28–30 V 2014